ಕಸ ಮತ್ತು ಪುನಬ೯ಳಕೆ : ಪುನರಾವತಿ೯ತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಳಿತಾಯ / Kasa mattu Punarbalake N. S. Maruti. - ಮೈಸೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, [2013]. - 16 p. : ill. ; 21 cm.

An introduction to the problems of waste management and the various ways to address the disposal of garbage and includes tips on recycling.

(pbk.)


Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal --India.

363.7285 KAS / 004273
Hit Counter
//]]>