ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ ದರ್ಶನ : 1965-1980 / ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘ. - ಬೆಂಗಳೂರು : ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘ, 1980. - xlv, 216 p. ; ill., maps. ; 25 cm. - ಕಲಾವಿಕಾಸ, 15. .


Bangalore (India) --Social conditions.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ)--ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.
Bangalore (India) --History.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ)--ಇತಿಹಾಸ.
Bangalore (India)--Municipal services.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ)--ಪುರಸಭಾ ಸೇವೆಗಳು.

954.870904 KEM 001443 / 001443
Hit Counter
//]]>