ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಕೈಪಿಡಿ / ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು. - 1st ed. - ಮೈಸೂರು : ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 2010. - 109 p. : ill. ; 24 cm.


Refuse and refuse disposal--Law and legislation--Karnataka (India)--India.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ --ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳು --ಕರ್ನಾಟಕ ( ಭಾರತ)--ಭಾರತ.
Waste management--Government policy--India --Karnataka.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ --ಸರಕಾರಿ ನೀತಿ --ಭಾರತ --ಕರ್ನಾಟಕ.

363.728 STA / 000200
Hit Counter
//]]>