ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ - ಮೈಸೂರು : ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 2009. - xii, 214 p. : 25 cm.


Local government--Management--Karnataka--India.
ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ --ನಿರ್ವಹಣೆ --ಕರ್ನಾಟಕ--ಭಾರತ.
Municipal government--Karnataka--India.
ನಗರಸಭಾ ಆಡಳಿತ --ಕರ್ನಾಟಕ--ಭಾರತ.
Municipal government--Karnataka--India--Handbooks, manuals, etc.
ನಗರಸಭಾ ಆಡಳಿತ --ಕರ್ನಾಟಕ--ಭಾರತ--ಕೈಪಿಡಿ.

320.85 STA / 000161
Hit Counter
//]]>