ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು. - ಮೈಸೂರು : ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೈಪಿಡಿ: 4. .


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ--ನಗರಸಭೆಗಳು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ--ಭಾರತ.
Urban renewal programs--India.
ನಗರಸಭಾ ಯೋಜನೆ--ಭಾರತ.
Urban renewal programs--India--Case studies.
ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು--ಭಾರತ.

307.34160954 STA / 001201
Hit Counter
//]]>