ನಗರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ : ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಪಿಡಿ / ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು. - ಮೈಸೂರು : ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 2009. - vi, 74 p. : ill. ; 25 cm.


Local government --Administration --India.
ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು--ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ--ಭಾರತ.
Taxation--Handbooks, Manuals, etc.--India
Municipal finance --Handbooks, Manuals, etc.--India
ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು--ತೆರಿಗೆ--ಭಾರತ.
ನಗರಸಭಾ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ--ಭಾರತ.

352.160954 STA / 001209
Hit Counter
//]]>