ಕಾರ್ನಾಡ್, ಗಿರೀಶ್.

ನಾಗಮಂಡಲ / Naagamandala ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್. - viii, 58 pages ; 21 cm

Kannada drama.

9789381822890 (paperback) Rs50.00


ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ.
Kannada drama.

891.81472 KAR / 010179
Hit Counter
//]]>