ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್

ನಾದದ ನವನೀತ : ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು,ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು / Naadada navaneetha ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್ - ix, 299 pages ; 22 cm.

Includes bibliographical references (pages 298-299).

Contributed articls on music; with reference to Karnataka, India.


In Kannada.

9788172866716 (paperback) Rs245.00 8172866712

Library of Congress -- New Delhi Overseas Office

2014358565


Music--History and criticism.--India--Karnataka
ಸಂಗೀತ--ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು.--ಇಂಡಿಯಾ--ಕರ್ನಾಟಕ
Music
ಸಂಗೀತ

ML338.7.K37 / N34 2011

780.95487 DIV / 010178
Hit Counter
//]]>